Post vacantCentrul de Resurse pentru Tineret DACIA angajează Specialist Principal

02.09.2011. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA angajează full-time, o persoană motivată şi cu experienţă în poziţia de Specialist Principal în cadrul „Serviciului de participare civică şi apărare a drepturilor omului”. Scopul serviciului dat, este de a spori nivelul de participare şi implicare a tinerilor în comunitate prin intermediul Consiliilor Locale de Tineret.

 TERMENI DE REFERINŢĂ

INFORMAŢIE GENERALĂ 

Centrul de Resurse pentru Tineret este o instituţie necomercială, care prestează servicii prietenoase tinerilor în regiunea de nord a Moldovei, având o atenţie deosebită faţă de tinerii din raionul Soroca.

Din complexul de servicii oferit tinerilor, face parte şi „Serviciul de participare civică şi apărare a drepturilor omului”, prin care se promovează activ participarea şi implicarea tinerilor prin intermediul Consiliilor Locale de Tineret”.

Consiliul Local al Tinerilor – formă de reprezentare şi împuternicire a tinerilor

Consiliul Local al Tinerilor, este o formă de reprezentare a tinerilor la nivel local, creat la iniţiativa tinerilor din comunitate şi aprobat prin decizia Consiliilor locale ale autorităţilor publice locale de nivelul I  şi II în temeiul Legii privind administraţia publică locală. Consiliul este menit să asigure participarea activă a tinerilor la viaţa locală şi regională, în special, în procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.

Consiliul Local al Tinerilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Carta Europeană cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor locale  şi regionale, Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la drepturile copilului, Legea cu privire la tineret, alte acte legislative în vigoare, Hotărârile Guvernului, în special Strategia pentru tineret, deciziile autorităţilor publice centrale  şi locale, precum  şi cu Regulamentul de funcţionare a acestora.

 RESPONSABILITĂŢI GENERALE:

 1. Să asigure aplicarea legislaţiei din domeniul de activitate în limitele competenţei sale;
 2. Să dezvolte relaţii de parteneriat cu instituţii şi organizaţii care se adresează tinerilor sau se ocupă de problematica tineretului;
 3. Să promoveze reţelele de servicii de informare, consultanţă şi asistenţă pentru tineret la nivel de comunitate, raion, precum şi de nivel naţional;
 4. Să colaboreze cu organizaţii de tineret şi studenţeşti şi să contribuie la stimularea viaţii asociative în rândul tinerilor.
 5. Să menţină standarde profesionale înalte în timpul interacţiunii cu beneficiarii şi cu partenerii Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA;
 6. Să participe la training-uri şi alte activităţi de dezvoltare profesională;
 7. Să comunice în mod profesional cu toţi membrii echipei Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA;
 8. Alte responsabilităţi necesare realizării obiectivelor statutare a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA.

RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE:

 1. Să cunoască excelent formele de participare a tinerilor şi să le promoveze în rândul tinerilor, inclusiv în comunitate;
 2. Să cunoască modalităţile de implicare a tinerilor şi să le aplice în activitatea profesională;
 3. Să cunoască prevederile din Carta europeană revizuită cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale;
 4. Să coordoneze activităţile din cadrul „Serviciului de participare civică şi apărare a drepturilor omului”, inclusiv alte activităţi din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA;
 5. Să asigure logistica tuturor activităţilor incluse în cadrul „Serviciului de participare civică şi apărare a drepturilor omului”;
 6. Să evalueze necesităţile tinerilor din cadrul comunităţilor raionului Soroca;
 7. Să asigure culegerea de date referitoare la situaţia tinerilor din cadrul comunităţilor din raionul Soroca şi să contribuie la realizarea bazelor de date în acest domeniu;
 8. Să faciliteze procesul de elaborare a Regulamentelor de funcţionare a Consiliilor Locale de Tineret, inclusiv Regulamentul de funcţionare a Reţelei raionale a Consiliilor Locale de Tineret;
 9. Să organizeze în parteneriat cu instituţiile de învăţământ şi autorităţile publice locale procesul de alegere democrată a organelor de administrare a Consiliilor Locale de Tineret;
 10. Să acorde asistenţa necesară, în vederea asigurării funcţionalităţii Consiliilor Locale de Tineret – nou create;
 11. Să organizeze activităţi de instruire, informare, schimb de experienţă dintre reprezentanţii Consiliilor Locale de Tineret;
 12. Să organizeze seminare informative pentru reprezentanţii autorităţilor publice, specialişti şi voluntari care activează în cadrul serviciilor pentru tineri, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernbamentale de tineret, părinţi, tineri neasociaţi şi alte persoane interesate;
 13. Să faciliteze comunicarea dintre reprezentanţii Consiliilor Locale de Tineret şi reprezentanţi ai autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, mass-media, alte structuri guvernamentale ţi neguvernamentale;
 14. Să se deplaseze la necesitate în comunităţile pentru organizarea activităţilor planificate;
 15. Să organizeze activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber, în parteneriat cu tinerii din cadrul Consiliilor Locale de Tineret;
 16. Să acorde asistenţă tehnică şi logistică reprezentanţilor Consiliilor Locale de Tineret în realizarea activităţilor în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA;
 17. Să documenteze prin mijloace foto şi video activităţile realizate, respectând principiile etice în procesul de documentare a tinerilor şi în realizarea materialelor media despre aceştia;
 18. Să participe la elaborarea materialelor informative cu conţinut profesionist;
 19. Să disemineze informaţia despre activităţile desfăşurate la nivel local, regional şi naţional prin invitarea jurnaliştilor la diferite evenimente, scrierea şi difuzarea unor materiale despre activităţile desfăşurate, publicarea unor materiale pe pagini web, etc.
 20. Să elaboreze planuri anuale, semestriale, lunare şi săptămânale de activitate în cadrul „Serviciului de participare civică şi apărare a drepturilor omului”;
 21. Să monitorizeze activităţile organizate şi să informeze directorul executiv despre mersul implementării lor;
 22. Să elaboreze rapoarte săptămânale, lunare, semestriale şi anuale privind rezultatele atinse în cadrul „Serviciului de participare civică şi apărare a drepturilor omului”.

CALIFICĂRI:

 • Studii universitare în: asistenţă socială, jurnalism, sociologie, psihologie, psihopedagogie, jurisprudenţă;
 • Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire, comunicare;
 • Abilităţi excelente în scriere, redactare şi organizare;
 • Cunoaşterea excelentă, la nivel de comunicare şi scriere a limbii române(cunoaşterea  limbilor ruse şi engleze - sunt un avantaj);
 • Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word, Excel, şi PowerPoint, căutarea online şi managementul datelor;
 • Cunoştinţe în domeniul eticii cu referinţă la reflectarea aspectelor ce ţin de persoanele tinere în mass-media.

CARACTERISTICI PERSONALE:

 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 • Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale;
 • Abilităţi şi abordare diplomatică în timpul interacţiunii cu factorii de decizie din cadrul organizaţiei angajatoare şi din cadrul comunităţilor la nivel local;
 • Fire optimistă, abilitată cu capacitatea de a gestiona şi depăşi stările de dificultate şi stres;
 • Dorinţa de a motiva persoanele tinere.

CONDIŢIILE DE ANGAJARE:

Specialistul Principal îşi va desfăşura activităţile în or. Soroca şi se va subordona directorului executiv a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA.

PENTRU A APLICA:

Trimiteţi prin email o scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată, o copie a CV-lui, şi numele şi informaţia de contact a 3 persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi(în cazul dacă aveţi experienţă profesională) pe următoarea adresă:

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

crtdacia@mail.md, sau stela.babici@yahoo.com. Pentru informaţii suplimentare puteţi telefona la: (+373 230) 23619.

Data limită: 16 septembrie 2011.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu începând cu 19.09.2011.