Concurs de achiziționarea serviciilor_CRT DACIA

CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

PERSOANA DE CONTACT: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Servicii de documentare și promovare a deviatorilor pozitivi în procesul educațional – copii/familiile acestora din satul Vulcănești.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD18002.

LOCUL DE REALIZARE: satele Ciorăști și Vulcănești, r-nul Nisporeni, Republica Moldova.

LIMBA DE LUCRU: limba română.

PERIOADA DE REALIZARE: 25 februarie- 25 martie 2018.

ZILELE DE LUCRU PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR: se stabilește individual de către partea contractată.

GRUP ȚINTĂ: aproximativ 10 copii și familiile acestora, de etnie romă sau etnie mixtă din satul Vulcănești, com. Ciorești, r-nul Nisporeni, care sunt identificați ca deviatori pozitivi  în raport cu procesul educațional, în mod special la capitolul rezultate școlare și frecvența regulată la ore.

CONTEXT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Participarea copiilor romi la educație”, cu suportul oferit din partea Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din satul Vulcănești, raionul Nisporeni. În cadrul proiectului este planificat, sa realizat și se realizează în continuare, consolidarea capacităților la nivel local și mobilizarea comunității, pentru a asigura integrarea cât mai reușită a copiilor de etnie romă în procesul educațional. În acest context, sunt susținute instituțiile de învățământ, asociațiile obștești locale, cât și alte structuri conexe la obiectivele proiectului.

La moment în jur de 45 de copii din Vulcănești frecventează Gimnaziul din comunitate, iar 15 copii frecventează Gimnaziul din satul vecin Ciorești. Din observațiile realizate de echipa proiectului, sa constat, că deși majoritatea familiilor și copiii acestora se confruntă cu aceleași provocări și bariere, au acces la aceleași resurse, doar o parte din ei, au conceput un comportament și strategii diferite, considerate de succes, care în final le-au permis să găsească soluții mai bune la o frecventare regulată a copiilor la școală și la obținerea unor rezultate mai bune la învățătură.

În baza acestor observații, aceste familii cu copiii lor, sunt considerați ca deviatori pozitivi, în contextul problemei legate de integrarea insuficientă sau problematică a copiilor de etnie romă din Vulcănești în procesul educațional. Prin urmare, putem afirma, că în comunitate există modele, ca practici pozitive, elaborate din interior, care urmează a fi documentate, promovate și extinse prin acceptarea altor familii și copiii lor.

TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 23 februarie 2018.

DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 24 februarie 2018, 10:00.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR: valoarea ofertei ca cost; nivelul de calificare și experiența a furnizorului de servicii, termenii de realizarea a serviciilor.

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE IMPOZITE ȘI TAXE: serviciile vor fi achiziționate la cota TVA 0%, furnizorii vor primi certificate speciale din partea CRT DACIA cu privire la această scutire.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Furnizorii de servicii pot prezenta oferta comercială, respectând indicațiile după modelul de la Anexa ”Condiții și formatul ofertei comerciale”.

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnăturii persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului de servicii, la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18002”.

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

1. Ancheta în teren privind deviația pozitivă

Definirea problemei legate de educației, direct prin expunerea viziunilor proprii a deviatorilor pozitivi, care nu va fi influențată de experiența și expertiza din exterior a evaluatorilor furnizorului de servicii. Identificarea și documentarea comportamentelor, atitudinilor sau credințele, care le permit copiilor și familiilor acestora, considerați ca deviatori pozitivi, să aibă un succes mai mare în educație, în mod special la capitolele: frecvența regulată și mai responsabilă la ore și rezultate mai bune la învățătură.

Accentul se va pune pe strategiile de succes a deviatorilor pozitivi, nu pe ideea de ai face ”eroi” pe deviatorii pozitivi. Descoperirea finală, trebuie să ofere o ”dovadă socială”, pentru întreaga comunitate, că problema școlarizării copiilor romi din Vulcănești, poate fi depășită acum, cu resursele existente la nivel local, iar în acest sens, avem practici de succes, care au fost anterior inventate, apoi  aplicate de către deviatorii pozitivi.

Ancheta va cuprinde vizite în teren, unde se vor realiza diverse tehnici de evaluare și documentare ale furnizorului de servicii și se va răsfrânge asupra unui număr de 10 copii și familiile acestora, care vor fi indicați de către CRT DACIA. Ancheta se va răsfrânge și asupra altor actori comunitari, care pot furniza informații despre deviatorii pozitivi, numărul acestora nu este limitat, dar care trebuie să fie ca surse importante de informații, pentru a verifica și a constata strategiile de succes a deviatorilor pozitivi în procesul educațional.

În cadrul anchetei de teren, furnizorul va fi asistat și ajutat de către CRT DACIA, prin intermediul coordonatorilor locali, care vor asigura relaționarea reprezentanților furnizorului de servicii cu deviatorii pozitivi și alți actori din comunitate.

2. Documentarea rezultatelor din ancheta de teren

În baza informațiilor colectate, furnizorul de servicii, va elabora material informațional sub formă de ”istorioare de succes” a deviatorilor anchetați. Furnizorul de servicii va decide împreună cu CRT DACIA, care va fi volumul materialului, care vor fi pozele acceptate pentru aceste istorii despre deviatorii pozitivi, inclusiv dacă toate cazurile de deviație pozitivă, inițiale propuse pentru anchetă, vor fi acceptate pentru publicare.

În cadrul acestor materiale informaționale - ”istorii de succes” a deviatorilor pozitivi, se va pune în mod obligatoriu, un accent pe strategiile de succes a acestora, manifestate prin comportamentele, atitudinile sau credințele lor, care iau ajutat să aibă rezultate mai bune la educației, decât ceilalți din comunitate, fiind afectați de probleme similare și cu acces la aceleași resurse.

3. Editarea și tipărirea unei broșuri de format A3, de 12 pagini, color, despre modelele de deviație pozitivă (500 exemplare)

După aprobarea materialelor informaționale ce se referă la istoriile de succes sau modelele de deviație pozitivă a copiilor și familiile acestora din Vulcănești în procesul educațional, furnizorul de servicii, va asigura întreg procesul pentru editarea și tipărirea unei broșuri de format A3, de 12 pagini, în variantă color, într-un număr de 500 de exemplare. Furnizorul de servicii va asigura publicarea materialului în broșură în 3 limbi: română, rusă și engleză. Înainte de a fi tipărit, varianta de proiect a broșurii, va fi consultată și aprobată de către CRT DACIA.

Furnizorul de servicii va prezenta broșura aprobată final pentru CRT DACIA și în varianta electronică.

TERMINOLOGIE:

Deviația pozitivă - este o abordare a schimbărilor comportamentale și sociale bazate pe observație, prin care se constată, că în orice comunitate există persoane, ale căror comportamente sau strategii neobișnuite, dar de succes, le permit să găsească soluții mai bune la o problemă decât colegii lor, în ciuda confruntărilor cu provocări similare și fără resurse sau cunoștințe suplimentare. Acești indivizi sunt numiți deviatori pozitivi.

Descarcă invitația la concurs: AICI.