STRATEGIA DE DEZVOLTARE ȘI COMUNICARE

REȚEAUA NAȚIONALĂ A PRESTATORILOR DE SERVICII PRIETENOASE TINERILOR

GRUP DE COORDONARE: CONSILIUL REȚELEI
IMPLEMENTATOR: SECREATRIATUL REȚELEI
PERIOADA: 2014-2020
BUGET TOTAL: 47,130.000 MDL
SURSE NAȚIONALE: 17,585.000 MDL
SURSE EXTERNE: 29,545.000 MDL
APROBATĂ: 21 noiembrie 2013
 

CONTEXT

Spre finele anului 2012, în Republica Moldova, sa conturat în aspect de necesitate stringentă, analiza și soluționarea cât mai rapidă a problemelor, cu care se confruntă în activitatea sa, prestatorii de servicii pentru tineret. Pe agenda dezbaterilor, în mod prioritar sau clasat problemele ce țin de modalitatea de funcționare a acestora, forma și metodologia de suport financiar acordat din bugetul public și desigur, eficiența utilizării acestui suport, în raport cu produsele furnizate tinerilor, care la moment sunt regăsite ca o gamă variată de activități și servicii.

Atenție deosebită față de prestatorii de servicii pentru tineret, se datorează mai multor instituții și inițiative, care datorită aceluiași interes comun, au definit aceste probleme la diferite nivele. Primii care au sesizat multiplele obstacole și disconfortul metodologic, au fost însăși prestatorii de servicii pentru tineri. Fiind diferiți ca formă organizatorică, nivel de prestație și desigur specificul serviciilor oferite de tineri, au fost impuși să identifice faptul, că rolul lor este greu de regăsit sub aspect de politici publice, acte normative și legislative. Cel mai numeros grup de prestatori de servicii, cunoscuți cu denumirea de ”centre de resurse pentru tineret”, au început să fie limitați în perspectiva unei evoluții la nivel de calitate și diversitatea de servicii. Acest fapt se datorează unei imixtiuni vădite, a unor factori de decizie din cadrul autorităților publice locale și raionale, în procesul de planificare și alocarea de fonduri din bugetul public pentru activitatea centrelor de resurse pentru tineret. Sa constat de fapt, că cu această problemă, se confruntă practic, toți prestatorii de servicii pentru tineri, în special care beneficiază de suport din bugetul public. Pe lângă centrele de resurse pentru tineret, acestea fiind cunoscute ca centre ”clasice” pentru tineret, la fel se confruntă cu probleme similare ”centrele de reintegrare socială a tinerilor în situații de risc”, ”centrele comunitare” - create cu suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, care acoperă cu servicii și tinerii din comunitate, inclusiv centre de resurse pentru tineret - asociații obștești, care au reușit prin cooperarea cu diverși donatori, să obțină suport și din bugetul public prin autoritățile publice, fie la nivel de primării sau la nivel de consilii raionale.

Succesiunea mai multor evenimente din Republica Moldova a dus la modificarea Legii nr.21-XVIII din 18.09.2009 „Cu privire la Guvern”, în special art.24 alin.1, în baza căruia a fost creat Ministerul Tineretului şi Sportului. Din această perioadă noul aparat al Guvernului a devenit responsabil de politica de tineret la nivel național și desigur cu atribuții depline, de a îmbunătăți și reglementa activitatea metodologică, inclusiv sub aspect legislativ, a tuturor prestatorilor de servicii pentru tineret. Ca rezultat împlinit, într-o perioadă scurtă de timp, cu o situația politică instabilă, nu întotdeauna au fost creat premise pozitive, ca pe agenda națională din domeniul tineret, să se regăsească sarcini îndreptate să soluționeze problemele prestatorilor de servicii pentru tineret. În baza Proiectului „Monitorizarea şi evaluarea bugetelor Autorităţilor Publice Locale pe domeniul tineret”, implementat de către Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) pentru perioada mai 2011 – mai 2012, având o componentă pentru monitorizarea bugetelor alocate pentru susţinerea centrelor de resurse pentru tineri, autoritățile centrale au avut posibilitatea să se informeze în detalii, despre situația legată de procesul ineficient de planificare și acordarea suportului financiar din bugetul public, acestui grup de prestatori de servicii pentru tineri.

La fel în perioada anului 2012, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, beneficiind de suportul Ministerului Tineretului și Sportului, în realizarea Proiectului ”Consolidarea capacităților centrelor de resurse pentru tineret în promovarea participării tinerilor”, a organizat mai multe ședințe naționale a rețelei neformale a centrelor de resurse pentru tineret, unde au fost sesizate problemele legate de insuficiența cadrului normativ și legal, modificarea cărora ar a asigura o activitate eficientă a centrelor și care ar exclude interesele factorilor de decizie din cadrul autorităților publice, în vederea preluării resurselor financiare acordate acestor centre în alte scopuri.

Ministerul Tineretului și Sportului, prin intermediul poziționării sale, este gată să intervină pentru a îmbunătăți cadrul legal și metodologic a activității prestatorilor de servicii pentru tineret, dar care, totodată a evidențiat importanța, implicării și participării directe în acest proces, direct a acestor structuri, asigurând un feedback din prima sursă. O rețea națională a prestatorilor de servicii pentru tineret, ar fi cel mai relevant mecanism, de participare și implicare masivă a tuturor actorilor vizați în procesul de consultare a inițiativelor pentru îmbunătățirea cadrului normativ și legislativ - este un concept neformal acceptat de comun acord de ambele părți interesate.

Crearea rețelei centrelor de resurse pentru tineret, a fost un imperativ în perioada anilor 2005, când au început să fie create primele centre de tineret, idee care, inițial a fost lansată de asociația obștească Centrul Național de Resurse pentru Tineret(CNRT) în cadrul unui proiect susținut de UNICEF Moldova. Fapt ce poate fi confirmat, este că această idee, a fost una foarte valoroasă, unele instituții cu capacități mai puțin dezvoltate, au reușit în termeni record să preia din expertiza altora, inclusiv să fie organizate instruiri centrate pe nevoi reale și să fie promovate practicile de succes. CNRT ca organizație lider din cadrul acestei rețelei, urma să dezvolte capacitățile manageriale a rețelei și atragă noi membrii. Prin prisma mai multor factori, CNRT-ul și-a retras inițiativa, și respectiv sa resimțit o stare pesimistă în rândul membrilor referitor la viitorul rețelei. Paralel au urmat modificări structurale a instituțiilor centrale de resort, Departament Programe Tineret din cadrul Ministerului Educație Tineret și Sport, sa transformat în Ministerul Tineretului și Sportului, iar acest proces a îndepărtat atenția și prioritățile autorităților centrale, inclusiv a celor locale în sprijinirea unui proces de edificare și dezvoltare a sectorului nou de servicii pentru tineret, care era format atât din instituții publice, cât și din asociații obștești.

Ideea rețelei lansate anterior, datorită faptului că ea a fost constituită în baza unor necesități reale, în pofida evenimentelor ce sau petrecut, aceasta a început să-și valorifice concepția sa. Comunicarea dintre centre și sprijinul sub formă de consultanță, distribuția de informații, a început să se producă, proces care a identificat și a poziționat mai multe centre cu statut de lider în cadrul rețelei. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA prin prisma activităților furnizate în membrilor din cadrul rețelei, inclusiv altor instituții care se aflau în proces de creare, a preluat neformal rolul de lider a acesteia, având responsabilitatea de asigura funcționarea secretariatului acesteia. În 2011 Centrul DACIA a atras resurse și a realizat Proiectul ”Consolidarea capacităţilor organizaţiilor de tineret şi studenţeşti în vederea profilaxiei infecţiei HIV în rândul principalelor grupuri vulnerabile ale populaţiei şi prevenirea discriminării şi stigmatizării persoanelor ce suferă de această maladie” susținut de biroul UNESCO din Moscova, care de fapt a fost destinat prioritar membrilor din rețea. În anul 2012, Centrul DACIA a atras resurse și a realizat Proiectul ”Consolidarea capacităților centrelor de resurse pentru tineret în promovarea participării tinerilor”, susținut financiar de către Ministerul Tineretului și Sportului, care a avut drept scop extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite de către centrele de resurse pentru tineret în susţinerea participării tinerilor. Pe perioada anilor 2009-2012, Centrul DACIA, în baza unui consorțiu cu Asociația de Resocializare a Copiilor Străzii(ARCS) și cu suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova a oferit servicii de instruire, consultanță și asistență tehnică pentru specialiștii din peste 39 de centrele comunitare, pentru consolidarea capacităților instituționale în oferirea serviciilor de calitate grupurilor de beneficiari cum sunt copii și adolescenții. Inclusiv în 2013, Centrul DACIA, în baza necesităților identificate anterior, a obținut finanțarea necesară de la Ministerul Tineretului și Sportului, pentru implementarea Proiectului ”Consolidarea capacităților instituționale a centrelor pentru tineret din Republica Moldova”, care este din nou o resursă pentru membrii rețelei, numiți recent, ca prestatori de servicii prietenoase tinerilor.

Noile provocări din partea Ministerului Tineretului și Sportului, legate de elaborarea unei noi concepții asupra Legii cu privire la Tineret, elaborarea standardelor pentru serviciile prietenoase furnizate de instituții publice, instituții necomerciale și asociații obștești, aplicarea legii cu privire la voluntariat în cadrul centrelor de tineret, elaborarea mecanismului de finanțare din bugetul public, racordarea serviciilor de tineret la Strategia Naţională de Descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pe anii 2012-2015, inclusiv rolul prestatorilor de servicii de tineret în noua Strategie Națională de Tineret, care urmează a fi elaborată și aprobată până în prima perioadă a anului 2014, vin să confirme necesitatea dezvoltării pe interior a rețelei naționale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor.

Oportunitățile oferite de către finanțatorii externi cu scopul de a consolida capacitățile rețelelor de a-și realiza misiunea, de a influența procesele de politici publice, sau de a promova îmbunătățiri în procesele de guvernare, pot fi  investiții substanțiale în vederea accelerării activismului și pentru rețeaua națională a prestatorilor de servicii prietenoase pentru tineret, astfel încât aceasta să devină viabilă și funcțională.

Asistența acordată prin programe și granturi, poate forma în Republica Moldova ”cultura de a activa în rețea” în rândul instituțiilor de același domeniu, element cheie al succesului și care este foarte necesar pentru rețeaua sus menționată. Investind în rețeaua națională a prestatorilor de servicii pentru tineret, se vor obține îmbunătățiri la capitolul politici de tineret, cadrul legal și metodic, respectiv se va ridica calitatea serviciilor acordate tinerilor, iar pe de altă parte, se va eficientiza resursele financiare acordate domeniul tineret.

Altă perspectivă a rețelei ține de comunicarea cu factorii de decizie, care vor avea la dispoziție cel mai rapid, reprezentativ și eficient instrument de consultare a deciziilor ce vizează sectorul de tineret. Și nu în ultimul rând, membrii din rețea, vor avea șanse să se implice și la nivel internațional, pentru a consulta și a se implica la elaborarea de strategii și politici din acest sector, oportunitate care poate fi realizată, doar având o capacitate instituțională la nivelul corespunzător, care ar asigura interesul tuturor membrilor în deciziile luate, transparența maximă în activitate, inclusiv o viziune clară în strategiile interne și planurile de activitate. Rețeaua respectivă este una teritorial-reprezentativă, acoperind practic toate raioanele republicii, indicator care îi oferă greutate în formarea opiniei publice în domeniul politicilor de tineret, educație, etc.

DIRECȚII STRATEGICE

 A. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE A MEMBRILOR REȚELEI

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. 90 % din membrii Rețelei activează în baza unui set de documente manageriale îmbunătățite, ce asigură calitate în serviciile prestate tinerilor.

INDICATOR DE MONITORIZARE:

 • numărul de membri a Rețelei, care corespund standardelor de calitate;
 • numărul serviciilor acreditate prestate de membrii Rețelei;
 • numărul de tineri care beneficiază de servicii de calitate prestate de membrii Rețelei;
 • rapoarte de monitorizare și evaluare internă și externă.

TIPOLOGIA INTERVENȚIEI:

 • asistență metodologică și juridică profesionistă la îmbunătățirea și ajustarea documentației de constituire și funcționare;
 • activități de instruire și formare continuă a managerilor;
 • conlucrare cu autoritățile publice centrale, pentru ajustarea cadrului de funcționare a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor;
 • elaborarea proiectului de standarde pentru serviciile prestate tinerilor de către membrii Rețelei, solicitarea recunoașterii și aplicării acestora la nivel oficial;
 • elaborarea de propuneri de ajustare a Legii cu privire la tineret, cu includerea descrierii serviciilor pentru tineri și a prestatorilor de servicii;
 • elaborarea unui proiect de mecanism de finanțare a prestatorilor de servicii prietenoase pentru tineri, solicitarea includerii acestuia în legislația națională;
 • elaborarea unui proiect de regulament-cadru pentru prestatorul de servicii prietenoase tinerilor, solicitarea includerii acestuia în condițiile de acreditare serviciilor;
 • elaborarea proiectului  de regulament de acreditare a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, solicitarea includerii acestuia în legislația națională;
 • participarea la consultarea autorităților centrale în procesul de elaborare a proiectelor de legi și hotărâri;
 • editarea unui ghid în crearea și managementul unui centru cu servicii prietenoase pentru tineri.

 2. Cel puțin 70% din specialiștii angajați din cadrul membrilor Rețelei, sunt profesionalizați, beneficiază în continuu de formări și instruiri sectoriale, inclusiv beneficiază de suport metodic în prestarea serviciilor prietenoase tinerilor.

INDICATOR DE MONITORIZARE:

 • numărul de membri din Rețea, care dispun de personal calificat;
 • numărul de specialiști profesionalizați în conformitate cu standardele de calitate;
 • numărul tinerilor care beneficiază de servicii prestate de specialiști profesionalizați în conformitate cu standardele de calitate;
 • rapoarte de monitorizare și evaluare internă și externă.

TIPOLOGIA INTERVENȚIEI:

 • activități de instruire și formare continuă a specialiștilor;
 • activități de mentorat;
 • vizite pentru schimb de experiență;
 • școli de vară pentru abilitarea managerială a specialiștilor;
 • stagiu profesional în cadrul rețelei;
 • elaborarea Codului Etic a unui prestator de servicii prietenoase tinerilor;
 • elaborarea manualelor metodologice pentru serviciile prestate, inclusiv alte publicații de specialitate;
 • formarea de formatori în politici de tineret.

3. Este diversificată gama serviciilor prestate tinerilor de cel puțin 50% din membrii Rețelei.

INDICATOR DE MONITORIZARE:

 • numărul de membri a Rețelei, care și-au extins numărul de servicii prestate tinerilor;
 • numărul serviciilor noi acreditate de membrii Rețelei;
 • numărul de tineri care beneficiază de servicii noi prestate de membrii Rețelei;
 • rapoarte de monitorizare și evaluare internă și externă.

TIPOLOGIA INTERVENȚIEI:

 • dotarea cu echipament și soft necesar pentru prestarea serviciilor noi;
 • suport metodologic la elaborarea și aplicarea noilor servicii prietenoase tinerilor;
 • asistență în implementarea activităților ce țin de constituirea Consiliilor Locale ale Tinerilor;
 • contribuirea la implementarea Legii Voluntariatului, crearea serviciilor specifice de promovare a voluntariatului în cadrul Rețelei;
 • suport la implementarea serviciilor calificate de formare și integrare profesională a tinerilor în rândul membrilor din Rețea;
 • promovarea serviciilor stradale prestate tinerilor.

 B. PROMOVAREA REȚELEI ȘI COMUNICAREA INTERNĂ

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. 99% din membrii Rețelei au capacitatea de a comunica în ”rețea” și acces liber la informații din domeniul tineret.

INDICATOR DE MONITORIZARE:

 • numărul de membri, care accesează informațiile distribuite de Secretariatul Rețelei;
 • numărul instrumentelor de informare pentru membrii Rețelei;
 • numărul de membri care au capacități tehnice și resurse umane calificate pentru a accesa noi tehnologii de comunicare și informare în ”rețea”.

TIPOLOGIA INTERVENȚIEI:

 • elaborarea unui portal web a Rețelei;
 • publicarea buletinului de știri trimestrial/lunar;
 • organizarea forumului anual în cadrul Rețelei;
 • ședințe online în cadrul rețelei;
 • efectuarea de studii, sondaje, publicarea lor și distribuția la nivel național.

2. Creșterea nivelului de accesibilitate cu 10% anual a membrilor din cadrul Rețelei.

INDICATOR DE MONITORIZARE:

 • numărul de tineri, care accesează anual serviciile prestate de membrii Rețelei;
 • numărul de tineri, care cunosc despre serviciile care le prestează membrii Rețelei;
 • numărul structurilor la care a aderat Rețeaua la nivel național și internațional;
 • numărul de instrumente informative, pentru promovarea membrilor Rețelei.

TIPOLOGIA INTERVENȚIEI:

 • promovarea istoriilor de succes;
 • emisiuni TV/radio, publicarea articolelor în presă;
 • filme documentare;
 • acțiuni de atragerea membrilor noi;
 • organizarea de evenimente speciale, campanii, forumuri, congrese, târguri, campanii de sensibilizare, etc.;
 • aderarea la structuri naționale și internaționale;
 • vizite de studiu în străinătate.
 
Descarcă documentul în întregime: