REZOLUȚIA FORUMULUI PRESTATORILOR DE SERVICII PRIETENOASE TINERILOR – A III-A EDIȚIE

Noi, participanții la Forumul Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, desfășurat în perioada 15-16 decembrie 2016 în municipiul Chișinău:

 • considerăm oportun și de o importanță majoră, acordarea unei atenții deosebite generației tinere și suportului care trebuie să li se ofere prin diverse servicii;
 • accentuăm în mod special, importanța Legii cu privire la tineret Nr. 215 din 29.07.2016, care vine să acorde angajamentul deplin al tuturor actorilor din sectorul de servicii pentru tineret și a structurilor guvernamentale pentru a iniția un proces complex de acțiuni pentru a consolida și eficientiza sectorul de servicii pentru tineret;
 • având în vedere necesitatea de analiză multidimensională a efectelor tranzitorii ale procesului de implementare a diverselor reforme, care sunt cu impact asupra sectorului de tineret, inclusiv și în mod special a reformelor orientate pe descentralizare administrativă;
 • luând în considerație, ascensiunea rapidă a progresului tehnologic și multiplele transformări generate de acest proces de dezvoltare la nivel global, unde tinerii trebuie să facă față unui spectru mai larg de cerințe și provocări pentru a-și dezvolta cariera;
 • promovând în mod prioritar conceptul, unde tinerii trebuie să fie în mod prioritar în centrul atenției clasei politice și a exponenților decizionali, iar politicile de tineret trebuie să fie susținute necondiționat și armonizate în contextul de dezvoltare a Republicii Moldova;
 • accentuând rolul și importanța prestatorilor de servicii pentru tineri în formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate;
 • asumându-ne responsabilitatea de a contribui la realizarea priorităților naționale în domeniul tineretului, care sunt prevăzute și în Strategia de Tineret și a Planului de Acțiuni 2020;
 • și în baza prezentărilor și discuțiilor din cadrul sesiunilor plenare, RECOMANDĂM:

CLASEI POLITICE ȘI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 1. Declararea domeniului de tineret ca prioritate națională pe agenda guvernamentală pentru anii 2017-2020.
 2. Asigurarea suportului politic necesar pentru implementarea integrală a Strategiei de Tineret și a Planului de Acțiuni 2020, asigurând participarea și implicarea tuturor actorilor cointeresați, constituind diverse grupuri de lucru pentru implementare, inclusiv pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute, inclusiv identificarea, planificarea și acordarea resurselor financiare necesare pentru implementarea activităților prevăzute pentru realizarea strategiei.
 3. Accelerarea procesului de constituire a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, care urmează să fie preocupată de formări și perfecționări continue a cadrelor, inclusiv și în mod special, va avea atribuții de dezvoltare a standardelor de calitate și crearea unui sistem național de asigurare a calității serviciilor de tineret, întocmirea și ținerea registrului serviciilor de tineret, acreditarea structurilor care prestează servicii de tineret la nivel național și local și eliberarea acestora certificate de calitate, asigurarea dezvoltării cadrului instituțional privind activitatea de tineret.
 4. Elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a unui mecanism de acordare a suportului financiar prestatorilor de servicii de tineret, care ar permite dezvoltarea acestui sector, fără a afecta autonomia autorităților publice locale.
 5. Elaborarea cadrului normativ pentru a asigura realizarea competențelor administrației publice locale în acordarea de sprijin, inclusiv financiar, proiectelor și inițiativelor tinerilor la nivel local, în mod special actualizarea Hotărârii de Guvern nr.1213 din 27.12.2010 ”Privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret”.
 6. Inițierea procesului de reglementare ocupațională a ”Lucrătorului de tineret” și a ”Specialistului în lucrul de tineret”, includerea acestora în Legea Nr. 355 din  23.12.2005 ”Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, inclusiv în Hotărârea de Guvern Nr. 381 din 13.04.2006 ”Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”. Consultarea largă în acest proces a reprezentanților din sectorul de servicii prietenoase tinerilor, cu scopul de a asigura conexiunea directă dintre factorii decizionali și subiecții vizați, care pot oferi informații elocvente și actualizate, necesare pentru a realiza această sarcină cu succes.
 7. Luarea de atitudini și implicarea cât mai urgentă, în identificarea soluțiilor pentru păstrarea spectrului de servicii prietenoase tinerilor existent la moment, consolidarea instituțională a acestora prin prisma eficienței, calității și în raport cu necesitățile tinerilor.
 8. Să sprijine financiar, structurile necomerciale de tineret, prestatoare de servicii prietenoase tinerilor și activitățile acestora, prin intermediul unor concursuri, în bază de proiecte și programe de tineret, organizate anual.

AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE

 1. Identificarea soluțiilor la nivel local, cu implicarea sectorială a autorităților publice centrale, în vederea asigurării funcționalității optimale a structurilor existente prestatoare de servicii prietenoase tinerilor.
 2. Identificarea resurselor financiare din bugetul public, inclusiv în parteneriat cu sectorul asociativ și valorificarea resurselor din exterior, în vederea consolidării și dezvoltării bazei materiale a structurilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor.
 3. Să organizeze programe de granturi, destinate organizațiilor de tineret, pentru a susține prin concurs proiectele și inițiativele tinerilor din comunitate.
 4. Să creeze structuri consultative în domeniul politicilor de tineret pe principii de paritate, includerea în aceste structuri reprezentanții prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor.
 5. Să stimuleze participarea tinerilor la procesul decizional de nivel local, să inițieze parteneriate în implementarea politicilor de tineret, cu organizațiile de tineret, cu centrele de tineret, cu filiale ale organizațiilor naționale și internaționale, cu consiliile locale ale tinerilor și cu structurile neformale de participare a tinerilor.
 6. În mod prioritar să asigure cu sedii, spații, oficii, cu locuri de agrement organizațiile de tineret, consiliile locale ale tinerilor, centrele de tineret.
 7. Să contribuie la dezvoltarea infrastructurii serviciilor de tineret, oferind spații și echipament organizațiilor de tineret, inclusiv să susțină financiar structurile care prestează servicii de tineret.
 8. Cu un interes deosebit să susțină inițiativele tinerilor pentru constituirea Consiliilor Locale ale Tinerilor, să ofere tot sprijinul necesar pentru dezvoltarea ulterioară a acestora, inclusiv implicarea în procesul decizional, în elaborarea și implementarea de politici, programe și proiecte de tineret.

Autorizăm Secretariatul Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, să comunice subiecților vizați, prevederile Rezoluției Forumului Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

16 decembrie 2016