Structura Consiliului Director de Tutelă:

1. Efrosina Haheu-Munteanu - Președinte CDT (Doctor în pedagogie conferențiar universitar, UPS ”ion Creangă”)  Vasile Baș - Membru al Consiliului Director de Tutelă  Anelia Tăbîrță - Membru al Consiliului Director de Tutelă

1. Efrosinia Haheu-Munteanu - Președinte CDT (Doctor în pedagogie conferențiar universitar, UPS ”Ion Creangă”)

2. Baș Vasile - Director, Liceul Teoretic "Constantin Stere"  3. Tăbîrță Anelia - Profesor, Colegiul Pedagogic ”Mihai Eminescu”
Iosif Moldovanu Alex Kravtsoff - Membrul al Consiliului Director de Tutelă   
4. Iosif Moldovanu 5. Кravtsoff Alex - Producator, IPNA Compania Teleradio Moldova  

Competenţe:

 • Elaborează şi adoptă strategii de dezvoltare şi trasează direcţiile principale de activitate ale Instituţiei pe un termen de până la cinci ani. Strategiile elaborate de Consiliul Director de Tutelă cu un termen mai mare de zece ani  sunt înaintate spre aprobare către Adunarea Fondatorilor.
 • Asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Fondatorilor şi prezintă rapoarte Adunării Fondatorilor privind activitatea Instituţiei.
 • Elaborează bugetul Instituţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia, prezentându-le Adunării Fondatorilor pentru aprobare.
 • Aprobă regulamentele de uz intern a Instituţiei şi stabileşte structura ei organizatorică.
 • Propune Adunării Fondatorilor spre aprobare persoane pentru funcţia de Director Executiv.
 • Stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Directorului Executiv.
 • Determină modul de formare şi gestionare a patrimoniului Instituţiei cu o valoare de la 1,000.000 până la 10,000.000 MDL.
 • Gestionează activitatea privind majorarea patrimoniului Instituţiei.
 • Propune spre aprobarea Adunării Fondatorilor crearea de societăţi comerciale, fundaţiilor, altor organizaţii necomerciale, participarea la ele, deschiderea de filiale ale Instituţiei.
 • Propune spre aprobarea Adunării Fondatorilor intrarea Instituţiei cu drept de membru, în componenţa altor organizaţii necomerciale existente, care contribuie la realizarea prevederilor statutare ale Instituţiei.
 • Asigură în plan naţional respectarea de către Instituţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial.
 • Hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Instituţiei în plan naţional.
 • Aprobă dările de seamă ale Directorului Executiv.
 • Desemnează şi revocă din rândul membrilor, secretarul Consiliului Director de Tutelă.
 • Iniţiază evaluarea internă – autoevaluarea şi auditul intern sau extern al Instituţiei.
 • Audiază raportul Cenzorului Instituţiei, eventual solicită informaţii suplimentare dela DirectorulExecutival Instituţiei.
 • Pentru exercitarea anumitor sarcini, Consiliul Director de Tutelă poate decide crearea unor organe consultative.
 • Este competent să se pronunţe şi asupra altor întrebări, cu excepţia celor, ce sunt de competenţa Directorului Executiv şi a Cenzorului Instituţiei.