Babici StelaBABICI STELA

 TEL: (+373 230) 93064

 GSM: (+373 6) 8338284

 GSM: (+373 6) 7301202

 E-mail: stela.babici@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Competenţele Directorului Executiv sunt:

 • asigură executarea hotărârilor, deciziilor, ordinilor emise de către Adunarea Fondatorilor, Consiliul Director de Tutelă şi Cenzorul Instituţiei;
 • are dreptul să solicite convocarea şedinţelor extraordinare a Consiliului Director de Tutelă pentru soluţionarea problemelor apărute, soluţionarea cărora nu sunt de competenţa lui;
 • are dreptul să participe la toate şedinţele Consiliului Director de Tutelă fără drept de vot;
 • organizează şi dirijează activitatea operativ-managerială cotidiană a Instituţiei;
 • adoptă decizii, regulamente, emite şi semnează ordine, indicaţii, dispoziţii şi instrucţiuni, încheie acorduri, contracte, memorandumuri, alte acte de colaborare pe orice chestiune ce ţine de activitatea Instituţiei şi care nu sunt de competenţa directă a Adunării Fondatorilor, Consiliului Director de Tutelă şi Cenzorului Instituţiei;
 • administrează operativ mijloacele Instituţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează tranzacţii bancare, rapoarte financiare şi alte documente fiscale şi financiare;
 • asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de legislaţia Republicii Moldova;
 • poartă răspundere personală de activitatea Instituţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
 • este responsabil de organizarea şi ţinerea lucrărilor de secretariat a Instituţiei;
 • oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 • determină modul de formare şi gestionare a patrimoniului Instituţiei cu o valoare de până la  700.000 MDL;
 • gestionează operativ activitatea privind majorarea patrimoniului Instituţiei;
 • decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Instituţiei;
 • întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi asigură respectarea acestuia de către personalul operaţional şi colaboratorilor Instituţiei;
 • este responsabil de reglementarea muncii inclusiv protecţia muncii şi ţinerea corectă a documentaţiei corespunzătoare a Instituţiei;
 • este responsabil de recrutarea, angajarea, concedierea şi instruirea personalului operaţional şi a colaboratorilor Instituţiei. Duce politica de personal, emite ordine de angajarea şi concediere a personalului operaţional şi de contractare a colaboratorilor, semnează şi reziliază contractele, fişele de post cu persoanele respective. La discreţia sa poate forma comisii consultative, delegând atribuţii acestora de selectare, evaluare a personalului operaţional şi a colaboratorilor, păstrându-şi dreptul la decizia finală pentru aprobarea rezultatelor a activităţii comisiei respective;
 • stabileşte nivelul de remunerare a personalului operaţional şi a colaboratorilor, aplică sancţiuni disciplinare şi politici de stimulare a angajaţilor Instituţiei;
 • convoacă şi conduce şedinţe cu personalul şi colaboratorii Instituţiei;
 • participă la planificarea strategică şi elaborează planuri operaţionale în baza planului strategic aprobat de Adunarea Fondatorilor şi a Consiliului Director de Tutelă a Instituţiei;
 • este responsabil de elaborarea rapoartelor financiare şi de activitate operaţională, le prezintă obligatoriu Consiliului Director de Tutelă spre aprobare, şi în cazul competenţelor sale prezintă rapoarte respective structurilor donatoare ale Instituţiei. Pentru Consiliul Coordonator de Tutelă, Directorul Executiv elaborează şi prezintă de cel puţin de două ori pe an rapoarte financiare şi de activitate, şi de fiecare dată în mod neordinar când este solicitat acest lucru. Structurilor donatoare sunt elaborate şi prezentate de către Directorul Executiv rapoarte financiare şi de activitate conform înţelegerilor stabilite în prealabil cu acestea;
 • face propuneri către Consiliul Director de Tutelă a planurilor de cheltuieli anuale privind întreţinerea şi buna funcţionare a Instituţiei;
 • reprezintă Instituţia în instanţele judiciare, în relaţii cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
 • exercită alte atribuţii operaţional manageriale.